Mẫu Đơn đề nghị thành lập văn phòng công chứng

09/08/2021 | 197

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố)              

Chúng tôi gồm các công chứng viên có tên sau đây:

STTHọ và tênNơi cư trú
1                                                                                                                 
2  
…..  

đề nghị cho phép thành lập Văn phòng công chứng với các nội dung sau đây:

1. Tên Văn phòng công chứng: (ghi bằng chữ in hoa)              

2. Địa chỉ trụ sở:              

Điện thoại:               Fax:               Email: (nếu có)              

Website: (nếu có)              

3. Trưởng Văn phòng công chứng:

Họ và tên:               Nam, nữ:              

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:              

Chỗ ở hiện nay:              

Chúng tôi cam đoan thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

                      Tỉnh (thành phố)              , ngày               tháng               năm              
Người đề nghị
(ký và ghi rõ họ tên những người đề nghị)                                                                                                     

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)