Mẫu Thông báo bắt đầu hoạt động

10/08/2021 | 1110

[tdn]
———-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số:                           , ngày               tháng               năm             

THÔNG BÁO

V/v bắt đầu hoạt động kinh doanh

Kính gửi: Đoàn luật sư tỉnh/thành phố              

(tỉnh, thành phố nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở kinh doanh)

Tên tôi là: (ghi bằng chữ in hoa) [ddpl] Ngày sinh:              

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:              

Ngày cấp:               Nơi cấp:              

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:              

Chỗ ở hiện nay:              

Điện thoại:               Email:              

Thẻ luật sư số               do Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp ngày:              

Là thành viên Đoàn luật sư tỉnh (thành phố)              

Tôi là Trưởng [tdn].

Địa chỉ trụ sở: [tsc]

Số điện thoại:               Fax:              

Email:               Website:              

Giấy đăng ký hoạt động số              

Do Sở Tư pháp tỉnh/thành phố               (nơi có Đoàn Luật sư mà Trưởng Văn phòng là thành viên) cấp ngày              

Lĩnh vực đăng ký hoạt động:              

Bằng Văn bản này, tôi xin thông báo đến Sở Tư pháp, [tdn] bắt đầu hoạt động kể từ ngày                            

Tôi cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

Nơi nhận:
– Đoàn luật sư tỉnh/thành phố ;
– Lưu VP.
TRƯỞNG [tdn]
(Ký, ghi rõ họ tên)
  [ddpl]

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)