Mẫu Đơn đăng ký hoạt động văn phòng công chứng

09/08/2021 | 190

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)              

1. Tên Văn phòng công chứng: (ghi bằng chữ in hoa)              

2. Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng số:               ngày               /              /             

3. Địa chỉ trụ sở:              

Điện thoại:               Fax:               Email: (nếu có)              

Website: (nếu có)              

4. Trưởng Văn phòng công chứng:

Họ và tên:               Nam, nữ:              

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:              

Chỗ ở hiện nay:              

5. Danh sách công chứng viên: (bao gồm cả Trưởng Văn phòng công chứng)

STTHọ và tênNơi cư trúCông chứng viên hợp danh/ Công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng
1   
2   
….   
                      Tỉnh (thành phố)              , ngày               tháng               năm    
           Người đề nghị
(ký và ghi rõ họ tên những người đề nghị)                                                                                                              

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)