Từ 01/9/2023 được trả nợ bằng đồng tiền khác với đồng tiền cho vay của khoản vay

09/08/2023 | 158

Ngày 28/6/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 06/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2016/TT-NHNN.

1. Được trả nợ bằng đồng tiền khác với đồng tiền cho vay của khoản vay từ 01/9/2023

Cụ thể tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-NHNN sửa đổi khoản 2 Điều 11 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định như sau:

Đồng tiền trả nợ là đồng tiền cho vay của khoản vay. Trường hợp trả nợ bằng đồng tiền khác, thì thực hiện theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật liên quan.

Hiện hành theo khoản 2 Điều 11 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định như sau:
Đồng tiền trả nợ là đồng tiền cho vay của khoản vay.

2. Các hoạt động cho vay

Căn cứ theo khoản 2 Điều 5 Thông tư 39/2016/TT-NHNN, các hoạt động cho vay cụ thể được quy định tại văn bản riêng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thì thực hiện theo quy định tại văn bản riêng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Trường hợp văn bản riêng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quy định việc áp dụng Thông tư 39/2016/TT-NHNN hoặc các nội dung liên quan đến hoạt động cho vay không được quy định tại văn bản riêng, thì thực hiện theo quy định có liên quan tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN. Các hoạt động cho vay cụ thể bao gồm:

– Hoạt động cho vay hợp vốn;

– Hoạt động cho vay đối với khách hàng để đầu tư ra nước ngoài;

– Hoạt động cho vay đối với khách hàng thực hiện hoạt động kinh doanh thuộc các chính sách, chương trình kinh tế – xã hội của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

– Hoạt động cho vay bằng ngoại tệ đối với khách hàng là người cư trú;

– Hoạt động cho vay, thu nợ nước ngoài đối với khách hàng là người không cư trú;

– Hoạt động cho vay của quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô;

– Hoạt động cho vay tiêu dùng của công ty tài chính;

– Các hoạt động cho vay cụ thể khác được quy định tại văn bản riêng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

3. Các khoản phí liên quan đến hoạt động cho vay

Theo Điều 14 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về việc thu các khoản phí liên quan đến hoạt động cho vay, gồm:

– Phí trả nợ trước hạn trong trường hợp khách hàng trả nợ trước hạn.

– Phí trả cho hạn mức tín dụng dự phòng.

– Phí thu xếp cho vay hợp vốn.

– Phí cam kết rút vốn kể từ thời điểm thỏa thuận cho vay có hiệu lực đến ngày giải ngân vốn vay lần đầu.

– Các loại phí khác liên quan đến hoạt động cho vay được quy định cụ thể tại văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

4. Quy định về bảo đảm tiền vay

Căn cứ vào Điều 15 Thông tư 39/2016/TT-NHNN, việc bảo đảm tiền vay được quy định như sau:

– Việc áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay hoặc không áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay do tổ chức tín dụng và khách hàng thoả thuận. Việc thỏa thuận về biện pháp bảo đảm tiền vay của tổ chức tín dụng với khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật về biện pháp bảo đảm và pháp luật có liên quan.

– Tổ chức tín dụng quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho vay không áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay.

– Khách hàng, bên bảo đảm phải phối hợp với tổ chức tín dụng để xử lý tài sản bảo đảm tiền vay khi có căn cứ xử lý theo thỏa thuận cho vay, hợp đồng bảo đảm tiền vay và quy định của pháp luật.

5. Quy định về thẩm định và quyết định cho vay

Thẩm định và quyết định cho vay được quy định tại Điều 17 Thông tư 39/2016/TT-NHNN như sau:

– Tổ chức tín dụng thẩm định khả năng đáp ứng các điều kiện vay vốn của khách hàng theo quy định tại Điều 7 Thông tư 39/2016/TT-NHNN để xem xét quyết định cho vay. Trong quá trình thẩm định, tổ chức tín dụng được sử dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, kết hợp với các thông tin tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam, các kênh thông tin khác.

– Tổ chức tín dụng phải tổ chức xét duyệt cho vay theo nguyên tắc phân định trách nhiệm giữa khâu thẩm định và quyết định cho vay.

– Trường hợp quyết định không cho vay, tổ chức tín dụng thông báo cho khách hàng lý do khi khách hàng có yêu cầu.

 Thông tư 06/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/9/2023.

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luậtdoanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)