Mẫu Đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ (hoặc một phần) dự án bất động sản

13/04/2022 | 60

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ (HOẶC MỘT PHẦN) DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố……….

1. Thông tin chủ đầu tư chuyển nhượng dự án

– Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ………

– Người đại diện theo pháp luật: ……………………. Chức vụ: …………………….

– Điện thoại: …………………………………… Fax: ……………………..Email:………………………………

Hiện đang là chủ đầu tư dự án: ………………………………………………………………………………..

Thuộc địa bàn phường/xã ………….. quận/huyện/thị xã …………… tỉnh/thành phố …………….

Đề nghị được chuyển nhượng toàn bộ (hoặc một phần) dự án ……………..với các nội dung chính như sau:

2. Những nội dung cơ bản của dự án

a) Nội dung chính của dự án (dự án chuyển nhượng) đã được phê duyệt (ghi rõ nội dung này đối với tất cả trường hợp chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản):

– Tên dự án: ……………………………………………………………………………………

– Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………..

– Diện tích đất: ………………………………………………………………………………..

– Thông tin về quy hoạch sử dụng đất: ……………………………………………………………………..

– Thông tin về quy hoạch xây dựng …………………………………………………………………………..

– Thông tin về công trình xây dựng: …………………………………………………………………………..

(Đối với dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để kinh doanh quyn sử dụng đt thì không cn mô tả thông tin này)

– Tổng mức đầu tư: ……………………………………………………………………………….

– Số lượng và cơ cấu sản phẩm bất động sản: ………………………………………….

(Đối với dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để kinh doanh quyền sử dụng đất thì không cần mô tả thông tin này)

– Tiến độ dự án: …………………………………………………………………………………

– Các nội dung khác: …………………………………………………………………………..

b) Nội dung chính của phần dự án chuyển nhượng đã được phê duyệt gồm:

(Chỉ ghi nội dung này đối với trường hợp chuyển nhượng một phần dự án bất động sản)

– Diện tích đất: ………………………………………………………………………………………………………

– Nội dung về quy hoạch sử dụng đất: ………………………………………………………………………

– Nội dung về quy hoạch xây dựng: ………………………………………………………………………….

– Nội dung về công trình xây dựng: …………………………………………………………………………..

(Đối với dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để kinh doanh quyền sử dụng đất thì không cần mô tả thông tin này)

– Tổng vốn đầu tư: ……………………………………………………………………………

– Số lượng và cơ cấu sản phẩm bất động sản: …………………………………….

(Đối với dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để kinh doanh quyền sử dụng đất thì không cần mô tả thông tin này)

– Tiến độ thực hiện: …………………………………………………………………………….

– Các nội dung khác: …………………………………………………………………………..

3. Lý do đề nghị chuyển nhượng:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Đề xuất bên nhận chuyển nhượng:

(Tên bên nhận chuyn nhượng; địa chỉ; người đại diện; năng lực tài chính; kinh nghiệm;………….. …………………………)

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Phương án giải quyết về quyền lợi và nghĩa vụ đối với khách hàng và các bên có liên quan:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Cam kết:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

(Kèm theo Báo cáo tình hình thực hiện dự án, phần dự án chuyển nhượng).


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu:…
…, ngày… tháng… năm …
CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luậtdoanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)