Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

04/08/2021 | 361
[Tên dn]
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————
               , ngày                tháng                năm              

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Kính gửi:              

(Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.)

1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: [tdn]

2. Mã số doanh nghiệp: [msdn]

3. Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:               ; Fax:               ; E-mail:              

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Họ và tên: [ddpl] Giới tính:               Sinh ngày:              

Chức danh:              

(Chức danh người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ghi theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)

Số giấy chứng thực cá nhân:              

Ngày cấp:                Nơi cấp:              

5. Mã số giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động               (Mã số giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đã được cấp (nếu có); đối với doanh nghiệp đã được cấp giấy phép theo mẫu quy định tại Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ thì ghi cụ thể cả phần số và chữ của giấy phép (ví dụ: 11/LĐTBXH-GP)) cấp              

(Ngày cấp của giấy phép đã được cấp (nếu có))

Đề nghị cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đối với Công ty [tdn]

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật về lao động.

Hồ sơ kèm theo gồm:

 Nơi nhận:
–              
–              
ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP
(Chức danh của người đại diện theo pháp luật
của doanh nghiệp)

(Chữ ký, dấu)


Họ và tên [đại diện pl]

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luậtdoanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)