Hướng dẫn về lệ phí chuyển đổi giấy tờ khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

04/08/2023 | 131

Ngày 31/7/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn 8006/BTC-NSNN hướng dẫn thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Trong đó, Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí chuyển đổi giấy tờ khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Theo đó, đối với nội dung hướng dẫn thực hiện quy định về miễn phí, lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới và tên gọi của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, Luật Phí và lệ phí đã quy định cụ thể thẩm quyền ban hành, thẩm quyền quy định việc miễn, giảm các loại phí, lệ phí (có loại thuộc thẩm quyền của trung ương, có loại thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân cấp tỉnh).

Đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Bộ Tài chính, tại các thông tư thu phí, lệ phí của Bộ Tài chính hiện hành đã có quy định về việc miễn phí, lệ phí cho người dân và doanh nghiệp trong trường hợp nhà nước thay đổi địa giới hành chính. Cụ thể:

– Tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp quy định: “Doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp”.

– Tại điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân quy định: “Các trường hợp miễn lệ phí a) Đổi thẻ căn cước công dân khi Nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính”.

Vì vậy, đề nghị các địa phương căn cứ quy định tại Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 và Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính để thực hiện miễn phí, lệ phí cho các đối tượng cho phù hợp.

Đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền địa phương, các khoản lệ phí khác (lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký kinh doanh, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất) thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định miễn, giảm phí, lệ phí theo thẩm quyền.

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luậtdoanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)