Hướng dẫn mới nhất về kiểm điểm đảng viên (từ 10/11/2023)

17/11/2023 | 290

Hướng dẫn mới nhất về kiểm điểm đảng viên được nêu tại Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Ban Chấp hành Trung ương.

Đối tượng phải làm kiểm điểm Đảng viên
Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 5 Quy định 124, cá nhân Đảng viên phải thực hiện kiểm điểm là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Đảng viên trong toàn Đảng trừ Đảng viên thuộc 01 trong các trường hợp:
– Được miễn công tác, miễn sinh hoạt Đảng,
– Bị đình chỉ sinh hoạt Đảng,
– Người mới kết nạp chưa đủ 06 tháng

Hướng dẫn về tiêu chí xếp loại đảng viên

Ban Tổ chức Ban Chấp hành Trung ương hướng dẫn về tiêu chí xếp loại trong việc kiểm điểm và đánh giá chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị tại tại điểm 4.5 Điều 12 Quy định 124-QĐ/TW:

Trường hợp có khuyết điểm, vi phạm xảy ra từ năm trước, thời điểm trước nhưng đến thời điểm năm đánh giá, xếp loại mới bị cấp có thẩm quyền quyết định kỷ luật hoặc bị cấp có thẩm quyền quyết định tăng nặng hình thức kỷ luật trong năm đánh giá, xếp loại thì thực hiện như sau:

– Sau khi quyết định thi hành kỷ luật có hiệu lực, cấp ủy cấp trên trực tiếp căn cứ hình thức kỷ luật, thời điểm xảy ra khuyết điểm, vi phạm được ghi trên quyết định thi hành kỷ luật để tiến hành đánh giá lại kết quả xếp loại chất lượng tại thời điểm đó ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

Với trường hợp tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả thì cân nhắc kỹ lưỡng nội dung, động cơ, tính chất, mức độ, hậu quả, hoàn cảnh, nguyên nhân vi phạm để xem xét, quyết định đánh giá lại kết quả cho phù hợp.

– Ra quyết định hủy bỏ kết quả xếp loại cũ và công nhận kết quả xếp loại mới. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan có liên quan thực hiện việc hủy bỏ các nội dung về thi đua khen thưởng (nếu có) theo thẩm quyền để đảm bảo thống nhất, đồng bộ với các quy định có liên quan.

Hướng dẫn mới nhất về kiểm điểm đảng viên hiệu lực từ 10/11/2023.

Nội dung kiểm điểm, đánh giá đảng viên

Căn cứ kiểm điểm Đảng viên theo Quy định 124, tại Hướng dẫn 25 Bộ Chính trị yêu cầu việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại cá nhân hằng năm phải đảm bảo thực chất, đúng quy định và phù hợp với đặc điểm cũng như tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nội dung kiểm điểm đối với cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo:

– Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm…

– Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao

– Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

Nội dung kiểm điểm đối với cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Kiểm điểm các nội dung giống như với cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, và:

– Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; thực hiện chức trách, nhiệm vụ;

– Trách nhiệm trong công việc; tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm;…

– Trách nhiệm nêu gương của bản thân và gia đình; việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Tiêu chí sử dụng để đánh giá tại Quy định 124 như tiêu chí về chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối,…

Thời hạn thực hiện kiểm điểm Đảng viên cuối năm

Thời gian tổ chức kiểm điểm theo Hướng dẫn 25 như sau:

– Tối thiểu là 03 ngày đối với tập thể, cá nhân Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý trực thuộc Trung ương:

– Tối thiểu là 02 ngày đối với những nơi Bộ Chính trị, Ban Bí thư gợi ý kiểm điểm.

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương quy định thời gian kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý.

Thời điểm thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân tiến hành vào dịp cuối năm và kết thúc trước 31/12 hằng năm.

Đối với tập thể, cá nhân ở trường học, cơ sở giáo dục thì căn cứ trên kết quả công tác của năm học  thống nhất kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân hoàn thành trước 31/12 hằng năm để đảm bảo tính đồng bộ trong toàn Đảng.

Đối với các tổ chức, cơ quan, đơn vị có tính chất đặc thù theo chức năng, nhiệm vụ quy định chưa tổng kết vào dịp cuối năm thì cấp trên trực tiếp có thẩm quyền quy định, hướng dẫn thực hiện hoàn thành trước 15/01 năm sau.

Lưu ý: Hồ sơ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng của tập thể, cá nhân được quản lý theo quy định và gửi về Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 15/02 năm sau..

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)