Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 6/2023

19/06/2023 | 159

Bãi bỏ hướng dẫn xét nâng ngạch không qua thi đối với CBCCVC đã có thông báo nghỉ hưu

Ngày 03/5/2023, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 04/2023/TT-BNV bãi bỏ Thông tư 03/2008/TT-BNV về hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức viên chức đã có thông báo nghỉ hưu.

Thông tư 04/2023/TT-BNV có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/6/2023.

Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng

Ngày 16/5/2023, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng (sau đây gọi là Quy trình) kèm theo Quyết định 07/2023/QĐ-KTNN .

Theo đó, quy định trình tự, thủ tục tiến hành kiểm toán, việc xác minh, làm rõ vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được phát hiện trong quá trình kiểm toán; việc công khai Báo cáo kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

Quy trình này được xây dựng trên cơ sở quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Kiểm toán nhà nước, Hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước, Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước và thực tiễn hoạt động kiểm toán.

Quy trình gồm 3 bước:

– Phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng;

– Xác minh, làm rõ vụ việc có dấu hiệu tham nhũng;

– Xử lý vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

Trong hoạt động kiểm toán nếu có các trường hợp phát sinh khác ngoài quy định của Quy trình này, Trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán, thành viên Đoàn kiểm toán, tổ chức và cá nhân được ủy thác hoặc thuê thực hiện kiểm toán phải báo cáo Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán trình Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định.

Quy trình này áp dụng đối với các:

– Đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện các cuộc kiểm toán, các Đoàn kiểm toán của Kiểm toán nhà nước, các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước được giao nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm soát chất lượng kiểm toán;

– Tổ chức, cá nhân được ủy thác hoặc thuê thực hiện kiểm toán, cộng tác viên Kiểm toán nhà nước;

– Đơn vị được kiểm toán và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Quyết định 07/2023/QĐ-KTNN có hiệu lực thi hành từ ngày 30/6/2023.

Hệ số lao động khoa học của các chức danh thực hiện nhiệm vụ KH&CN

Ngày 08/5/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 02/2023/TT-BKHCN hướng dẫn nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước.

Theo đó, quy định hệ số lao động khoa học của các chức danh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước như sau:

– Chủ nhiệm nhiệm vụ: hệ số 1,0.

– Thư ký khoa học: hệ số 0,3.

– Thành viên chính: hệ số 0,8.

– Thành viên: hệ số 0,4.

– Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ: hệ số 0,2.

Một cá nhân có thể tham gia nhiều nội dung, công việc nghiên cứu với các chức danh khác nhau; thù lao của cá nhân trong nội dung, công việc nghiên cứu được tính theo hệ số lao động khoa học của chức danh tương ứng và thời gian cá nhân thực hiện nội dung, công việc nghiên cứu đó.

Thông tư 02/2023/TT-BKHCN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/6/2023.

Sửa đổi một số quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

Ngày 15/5/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 04/2023/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cụ thể như sau:

(1) Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2015/TT-BKHCN :

– Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 12 như sau:

“1. Căn cứ theo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ của Chương trình, Bộ chủ trì tổ chức ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ với Tổ chức chủ trì theo Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Đối với những nhiệm vụ của Chương trình do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý, Bộ Khoa học và Công nghệ phân cấp cho đơn vị quản lý kinh phí thực hiện ký hợp đồng với Tổ chức chủ trì.”.

– Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 17 như sau:

“1. Bộ chủ trì tổ chức việc thanh lý hợp đồng với Tổ chức chủ trì theo quy định.

Đối với những nhiệm vụ của Chương trình do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý, Bộ Khoa học và Công nghệ phân cấp cho đơn vị quản lý kinh phí thực hiện thanh lý hợp đồng.”.

(2) Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2014/TT-BKHCN :

– Sửa đổi, bổ sung tên Điều 8 và khoản 1 Điều 8 như sau:

Điều 8. Ký hợp đồng, thanh lý hợp đồng thực hiện nhiệm vụ

1. Bộ Khoa học và Công nghệ phân cấp cho đơn vị quản lý kinh phí ký hợp đồng, thanh lý hợp đồng thực hiện nhiệm vụ với tổ chức chủ trì nhiệm vụ.”.

– Bỏ cụm từ “và thanh lý hợp đồng” tại khoản 2 Điều 11 và điểm e khoản 1 Điều 13.

(3) Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2019/TT-BKHCN :

– Sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau:

Điều 18. Tổ chức ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư

Bộ Khoa học và Công nghệ phân cấp cho đơn vị quản lý kinh phí nhiệm vụ Nghị định thư ký hợp đồng với tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư đã được phê duyệt theo Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.”.

– Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 20 như sau:

“1. Trình tự, thủ tục đánh giá nghiệm thu kết quả, thanh lý hợp đồng và công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hướng dẫn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây gọi là Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ).

Bộ Khoa học và Công nghệ phân cấp cho đơn vị quản lý kinh phí nhiệm vụ Nghị định thư thực hiện thanh lý hợp đồng.”.

Thông tư 04/2023/TT-BKHCN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/6/2023.

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luậtdoanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)