Tư vấn pháp luật thuế

28/03/2018 | 627

LỢI THẾ tư vấn pháp luật thuế cho doanh nghiệp như:Tư vấn đăng ký mã số thuế, Tư vấn kê khai thuế,  Tư vấn thủ tục nộp thuế, Tư vấn thủ tục hoàn thuế Giá trị gia tăng, Tư vấn Quyết toán thuế, Tư vấn lập báo cáo tài chính, Tư vấn thủ tục miễn giảm thuế, Tư vấn các quy định về sử dụng hóa đơn, chứng từ, Tư vấn khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực Thuế, Tư vấn về thanh tra kiểm tra về Thuế, Tư vấn xử lý vi phạm trong lĩnh vực Thuê…