Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm lãnh đạo nhà xuất bản

11/10/2023 | 263

Về tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm: là người làm việc tại cơ quan báo chí, nhà xuất bản; người thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về báo chí, xuất bản tại cơ quan chỉ đạo báo chí, xuất bản, cơ quan quản lý báo chí, xuất bản, Hội Xuất bản Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, cơ quan chủ quản báo chí, xuát bản; là lãnhđạo, giảng viên chuyên ngành báo chí, xuất bản thuộc cơ sở giáo dục đại học công lập.

Đối với lãnh đạo cơ quan chủ quản được giao nhiệm vụ người đứng đầu nhà xuất bản: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, đáp ứng khoản 2, khoản 3 Điều 5 tại Quy định 100-QĐ/TW.

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước về xuất bản.

Về độ tuổi bổ nhiệm: trường hợp đặc biệt không quá 70 tuổi chỉ áp dụng với tổng giám đốc, giám đốc, tổng biên tập của các nhà xuất bản trực thuộc các hội.

Về thời hạn giữ chức vụ: Tổng giám đốc, giám đốc, tổng biên tập nhà xuất bản không đảm nhiệm chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp (10 năm liên tiếp) tại 1 nhà xuất bản.

Thời hạn giao quyền cấp trưởng, giao phụ trách nhà xuất bản đối với cấp phó người đứng đầu nhà xuất bản không quá 18 tháng. Cấp phó người đứng đầu cơ quan chủ quản nhà xuất bản được giao phụ trách nhà xuất bản không quá 12 tháng.

Cơ quan chủ quản nhà xuất bản chỉ ra văn bản giao quyền cấp trưởng hoặc giao phụ trách nhà xuất bản sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nguồn: Hướng dẫn số 115-HD/BTGTW ngày 15/9 của Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành về thực hiện một số điều trong Quy định 100-QĐ/TW, ngày 28/2/2023 của Ban Bí thư khóa XIII về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản.