Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) tại Hưng Yên

05/06/2020 | 600

 

 

Căn cứ pháp lý Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký
doanh nghiệp;- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày
01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh
nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Thông tư số 130/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 sửa đổi, bổ sung một
số điều của Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp
thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp (Thông tư số 130/2017/TT-BTC).

Yêu cầu – điều kiện – Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện
phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm
theo quy định của pháp luật về thuế.1. Có hồ sơ hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ như đã nêu tại Thành phần hồ sơ và
nội dung giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật).2. Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.
Trình tự thực hiện · Trường hợp chuyển trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện trong phạm vi
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đã
đăng ký:- Doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của
chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh
doanh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện.- Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

– Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp
Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn
phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

· Trường hợp chuyển trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện sang tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đã
đăng ký:

– Doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của
chi nhánh, văn phòng đại diện đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn
phòng đại diện dự định chuyển đến.

– Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện dự định chuyển đến trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở.

Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Thành phần hồ sơ Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-13, Thông tư số 02/2019/TTBKHĐT);

———————————————
Công ty Tư vấn Lợi Thế
  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ, thuế
 – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để
 được NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ qua số Hotline: 0987 860 038
Email: hoangtham.ltk@gmail.com