Một số mẫu quyết định, thông báo về hoạt động của sàn giao dịch bất động sản năm 2021

27/03/2021 | 253

MẪU: Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

[TÊN DN]

——————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

Số:

              , ngày              tháng              năm             

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của

Sàn giao dịch bất động sản              

 

– Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản 2014;

– Căn cứ Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;

– Thông tư 11/2015/TT-BXD quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;

– Căn cứ Điều lệ của [tdn].

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN [TDN]

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động của Sàn giao dịch bất động sản               ”.

Điều 2: Tổng Giám đốc (hoặc Giám đốc) và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày               .

 

Nơi nhận:

–               ;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

                                                       

 

MẪU: Quyết định thành lập sàn giao dịch bất động sản

TÊN DN

——————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

Số:

              , ngày              tháng              năm             

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Sàn giao dịch bất động sản              

 

– Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản 2014;

– Căn cứ Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;

– Thông tư 11/2015/TT-BXD quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;

– Căn cứ Điều lệ của …. (tên doanh  nghiệp)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN [TDN]

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Nay quyết định thành lập Sàn giao dịch bất động sản

– Địa điểm:               Điện thoại:              Email:

– Dịch vụ của sàn giao dịch bất động sản:

 

– Người quản lý sàn giao dịch bất động sản:

Điều 2: Nhiệm vụ của Sàn Giao dịch

1. Xây dựng Website để thực hiện các nghiệp vụ quảng bá hình ảnh Công ty, giao dịch trực tuyến về bất động sản.

2. Xây dựng mối quan hệ với các pháp nhân kinh doanh bất động sản, các cơ quan quản lý nhà nước và ngân hàng dữ liệu khách hàng về bất động sản.

3. Tổ chức, quản lý, điều các phiên giao dịch mua, bán, cho thuê, chuyển nhượng bất động sản; các hoạt động dịch vụ môi giới kinh doanh bất động sản và thực hiện các hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản khác theo quy định của Quy chế này.

4. Cung cấp thông tin, quảng cáo về bất động sản;

5. Tư vấn về giá, tổ chức dịch vụ đấu giá bất động sản;

6. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ bất động sản cho cán bộ, nhân viên Công ty và cá nhân, tổ chức có nhu cầu (nếu Công ty đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật);

7. Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ giao dịch bất động sản;

8. Công bố các thông tin về hoạt động giao dịch bất động sản;

9. Thực hiện việc xác nhận bất động sản đã được giao dịch qua SGD theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản;

10. Các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị (hoặc Hội đồng thành viên), Tổng giám đốc Công ty giao.

Điều 3: Quyền hạn và nghĩa vụ của Sàn Giao dịch

1. Quyền hạn:

– Được sử dụng pháp nhân, con dấu của Công ty để ký kết các hợp đồng dịch vụ liên quan đến bất động sản, giao dịch bất động sản theo thỏa thuận giữa các bên và quy định của pháp luật;

– Được thu phí dịch vụ bất động sản và phí các dịch vụ gia tăng liên quan đến bất động sản theo quy định.

– Đề nghị khách hàng, tổ chức và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cung cấp thông tin liên quan đến bất động sản;

– Từ chối khách hàng vi phạm các quy định của Pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Sàn giao dịch;

– Từ chối đưa lên sàn giao dịch bất động sản các bất động sản không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

– Thu tiền dịch vụ của khách hàng có bất động sản được đưa lên sàn giao dịch bất động sản.

– Yêu cầu khách hàng bồi thường thiệt hại do lỗi của khách hàng gây ra.

– Các quyền khác theo quy định của Pháp luật và Công ty.

2. Nghĩa vụ:

– Bảo đảm bất động sản được đưa lên sàn giao dịch phải có đủ điều kiện để đưa vào kinh doanh.

– Cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin, tài liệu liên quan đến bất động sản và chịu trách nhiệm về thông tin, tài liệu do mình cung cấp.

– Cung cấp các dịch vụ về bất động sản tại sàn giao dịch bất động sản.

– Bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật và điều kiện hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

– Bảo đảm để SGD hoạt động đúng nội dung đã đăng ký;

– Chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Phối hợp phòng ban chuyên môn của Công ty để thực hiện nghĩa vụ về thuế, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

– Phối hợp với các phòng ban chuyên môn của Công ty thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, kế toán, kiểm toán theo quy định của Nhà nước; phối hợp với các phòng ban chuyên môn của Công ty trong các vấn đề nhân sự không thuộc thẩm quyền của SGD.

– Tuân thủ các quy định của pháp luật, Quy chế này và các quy định khác của Công ty;

– Tôn trọng các tổ chức, cá nhân, khách hàng khi đến quan hệ công tác và giao dịch;

– Quản lý tài sản, nguồn tài chính đã được Công ty giao theo đúng quy định của Công ty;

– Quản lý đội ngũ cán bộ, nhân viên và cộng tác viên theo đúng chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước và của Công ty;

– Phối hợp với chính quyền sở tại và các đơn vị có liên quan tổ chức hoạt động bảo đảm an toàn, trật tự xã hội tại Sàn giao dịch;

– Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

Điều 4: Tổng Giám đốc (hoặc Giám đốc) và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày               .

 

Nơi nhận:

–               ;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU: Quyết định bổ nhiệm người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản

TÊN DN

——————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

Số:

              , ngày              tháng              năm             

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản              

 

– Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản 2014;

– Căn cứ Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;

– Thông tư 11/2015/TT-BXD quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;

– Căn cứ Điều lệ của … (tên của doanh  nghiệp)

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN … (tên của doanh  nghiệp)

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Nay bổ nhiệm Ông/ Bà:               , sinh ngày               , chứng minh nhân dân/căn cước công dân số:               do               cấp ngày               làm Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản

Điều 2Quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc Sàn Giao dịch

2.1.  Quyền hạn

– Giám đốc Sàn Giao dịch do Hội đồng quản trị (/Hội đồng thành viên) công ty bổ nhiệm; có trách nhiệm quản lý, điều phối hoạt động của sàn và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị (/Hội đồng thành viên) Công ty về tình hình hoạt động và hiệu quả kinh doanh của Sàn giao dịch bất động sản.

– Giám đốc sàn căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn có thể uỷ quyền bằng văn bản toàn bộ hoặc từng phần cho các Phó Giám đốc Sàn Giao dịch.

– Quyết định bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm các chức vụ Trưởng, Phó các bộ phận, đơn vị thuộc Sàn giao dịch;

– Được quyết định các hợp đồng giao dịch bất động sản cho Công ty theo sự phân cấp của Hội đồng quản trị (/Hội đồng thành viên) Công ty;

– Được quyết định các hợp đồng dịch vụ bất động sản, ký các hợp đồng thuê chuyên gia biên soạn, biên tập các vấn đề nghiên cứu khoa học về lĩnh vực công tác được giao theo sự phân cấp, ủy quyền Tổng giám đốc.

– Điều hành mọi hoạt động của Sàn Giao dịch, có quyền phân công, điều động cán bộ, nhân viên thuộc Sàn Giao dịch. Được Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng giám đốc Công ty, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị (/Hội đồng thành viên).

– Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động hỗ trợ giao dịch và dịch vụ bất động sản cho các tổ chức, cá nhân tham gia trong thị trường bất động sản với các hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản đã quy định trong Quy chế này.

– Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp thông tin có liên quan đến bất động sản theo quy định của pháp luật;

– Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin, tài liệu về bất động sản được đưa lên sàn giao dịch bất động sản;

– Từ chối đưa lên sàn giao dịch bất động sản các bất động sản không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh;

– Yêu cầu khách hàng bồi thường thiệt hại do lỗi của khách hàng gây ra;

– Các quyền khác theo quy định của Quy chế này, quy định khác Công ty và pháp luật.

2.2. Trách nhiệm

– Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của Sàn giao dịch trong việc thực hiện nhiệm vụ được Công ty giao và chịu trách nhiệm pháp lý về các quyết định của cá nhân;

– Xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động của Sàn giao dịch trình Hội đồng quản trị (/Hội đồng thành viên) Công ty phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình đã được phê duyệt;

– Xây dựng và trình Hội đồng quản trị (/Hội đồng thành viên) Công ty quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy, tiêu chuẩn cán bộ quản lý;

– Xây dựng Nội quy, chế độ làm việc của Sàn giao dịch;

– Quy định chi tiết các quy trình thực hiện dịch vụ bất động sản

– Trình Hội đồng quản trị (/Hội đồng thành viên) Công ty quyết định khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, nhân viên theo phân cấp quản lý;

– Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị (/Hội đồng thành viên); Đại hội đồng cổ đông (nếu có) và Tổng giám đốc công ty về hoạt động quản lý, điều hành SGD;

– Chịu trách nhiệm về các báo cáo thanh quyết toán tài chính và các chế độ thu chi tài chính của Sàn giao dịch tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty về quản lý tài chính;

– Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan. Chấp hành các quy định về thanh tra, kiểm tra của Nhà nước và của Công ty.

Điều 3: Ông/ Bà               và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày               .

 

Nơi nhận:

–               ;

–               .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

MẪU:  Thông báo hoạt động của Sàn giao dịch Bất động sản

TÊN DN

——————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

              , ngày              tháng              năm             

 

THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN              

 

Kính gửi:

(Ghi tên Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi sàn hoạt động hoặc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản)

 

Công ty:  (tên của doanh  nghiệp)

Địa chỉ trụ sở chính: …

Điện thoại:              Fax:               Email:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:               do Sở Kế hoạch và Đầu tư              cấp ngày      …

Ngành nghề kinh doanh:

Người đại diện theo pháp luật của Công ty: …

Chức danh:

 

Thông báo hoạt động của Sàn giao dịch bất động sản  …  (tên của SGD)  với các nội dung như sau:

 

1. Tên sàn giao dịch bất động sản:

2. Ngày thành lập sàn giao dịch bất động sản:

3. Địa điểm:               Điện thoại:              Email:

4. Dịch vụ của sàn giao dịch bất động sản:

 

5. Người quản lý sàn giao dịch bất động sản:

– Ngày sinh:

– CMND số:

– Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học quản lý sàn giao dịch bất động sàn số:               do               cấp ngày:

6. Quy mô, diện tích của sàn giao dịch bất động sản:

7. Cơ sở vật chất của sàn giao dịch bất động sản:

8. Thời điểm dự kiến hoạt động:

Cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

 

* Hồ sơ đính kèm:

 

 

 

 

Người đại diện theo pháp luật của Công ty

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)