MỘT SỐ BIỂU MẪU PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG  XÂY DỰNG CỦA NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI 

15/04/2021 | 240

 

 •  Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng 

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
  (Đối với nhà thầu là tổ chức)

  Văn bản số:               , ngày              tháng              năm

  Kính gửi: Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng
  (Hoặc ông Giám đốc Sở Xây dựng)

  Tôi: …                Chức vụ:             …

  Được ủy quyền của ông (bà):        …        theo giấy ủy quyền:       …         (kèm theo đơn này)

  Đại diện cho:             …

  Địa chỉ đăng ký tại chính quốc:         …

  Số điện thoại:         … Fax:     … E.mail:   …

  Địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có):       …

  Số điện thoại:   … Fax:   … E.mail:   …

  Công ty    …           (hoặc Liên danh) chúng tôi đã được chủ đầu tư      …         (hoặc thầu chính, trường hợp là thầu phụ làm đơn) là:     …           thông báo thắng thầu (hoặc được chọn thầu) để làm thầu chính (hoặc thầu phụ) thực hiện công việc       …        thuộc Dự án      …         tại      …        , trong thời gian từ      …         đến      …

  Chúng tôi đề nghị Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (hoặc Sở Xây dựng đối với nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, nhóm C được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh…) xét cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho Công ty chúng tôi để thực hiện việc thầu nêu trên.

   

  Hồ sơ gửi kèm theo gồm:…

  (Các tài liệu được quy định tại Điều 4 của Thông tư 14/2016/TT-BXD)

  Nếu hồ sơ của chúng tôi cần phải bổ sung hoặc làm rõ thêm nội dung gì, xin báo cho ông (bà)           …     có địa chỉ tại Việt Nam

  Số điện thoại:        … Fax:          … E.mail:       …

  Khi được cấp Giấy phép hoạt động xây dựng, chúng tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định trong Giấy phép và các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan.

   

   

  Thay mặt (hoặc thừa ủy quyền)
  (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu Công ty)

   

 Báo cáo các công việc/dự án đã thực hiện trong 3 năm gần nhất 

[Tên DN]

 

BÁO CÁO
CÁC CÔNG VIỆC/DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN TRONG 3 NĂM GẦN NHẤT

 

Chủ đầu tư hoặc Bên thuê

Tên Dự án, địa Điểm, quốc gia Nội dung hợp đồng nhận thầu Giá trị hợp đồng và ngày ký hợp đồng (USD) Tỷ lệ % giá trị công việc phải giao thầu phụ Thời gian thực hiện hợp đồng (từ               đến               )
1 2 3 4 5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

              , ngày               tháng              năm
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ

và đóng dấu Công ty)

 

 Giấy ủy quyền thực hiện công việc 

Tên đơn vị, tổ chức:

[tên DN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số:               /

              , ngày               tháng               năm

 

GIẤY ỦY QUYỀN

 

Căn cứ Thông báo trúng thầu (hoặc hợp đồng) số        …       ngày        …      giữa Chủ đầu tư (hoặc nhà thầu chính) là        …       với [tên DN]: …

Tôi tên là:             …

Chức vụ:              …

Ủy quyền cho ông/bà            ….

Chức vụ:              …

Số hộ chiếu:        …       Quốc tịch nước:        …

 

Ông      …         được ký các giấy tờ, thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động xây dựng gói thầu

 

 Nơi nhận:
– Chủ đầu tư (hoặc nhà thầu chính);
– Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng/ Sở Xây dựng;
– Lưu: VT, Đơn vị …
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 Thông báo Văn phòng Điều hành của nhà thầu nước ngoài 

Công ty
Số:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
 

              , ngày               tháng               năm

 

THÔNG BÁO

Văn phòng Điều hành của nhà thầu nước ngoài

 

1. Tên nhà thầu:              …

2. Đại diện cho nhà thầu:              …

3. Pháp nhân nước:             …

4. Địa chỉ đăng ký của Công ty tại nước sở tại:            …

5. Đã được           …    (cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng hoặc Sở Xây dựng…) cấp giấy phép hoạt động xây dựng số:    …           ngày          …

6. Nhận thầu công việc:        …        thuộc dự án        …

7. Chủ đầu tư:          …

8. Thầu chính là: (nếu văn bản thông báo là nhà thầu phụ)              …

9. Tại:              …

10. Địa chỉ Văn phòng Điều hành:             …

11. Người đại diện cho Văn phòng Điều hành:         …

12. Số điện thoại của Văn phòng Điều hành:        …

13. Số Fax:              …

14. Số tài Khoản:      …          tại:           …

 

Nơi nhận:
– Bộ Xây dựng;
– Bộ Công an;
– Bộ Tài chính;
– Bộ Công thương;
– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
– UBND tỉnh (thành phố)               ;
– Sở Xây dựng               ;
– Lưu:
 

 

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)