Mẫu Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, người phụ trách kế toán

29/07/2021 | 472
……..
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ……..…….., ……..

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm ……..

———-

GIÁM ĐỐC

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của ……..;

Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……..Giới tính: ……..
Sinh ngày: ……..Dân tộc: ……..Quốc tịch: ……..

Số giấy chứng thực cá nhân: ……..

Ngày cấp: ……..Nơi cấp: ……..Ngày hết hạn (nếu có): ……..

Chỗ ở thường trú: …….., …….., …….., …….., ……..

Chỗ ở hiện tại: …….., …….., …….., …….., ……..

Điện thoại (nếu có): …….. 
Email (nếu có): ……..

Giữ chức vụ: …….. của …….. kể từ ngày ký quyết định.

Điều 2: Ông/Bà …….. có các nghĩa vụ sau:

– Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh cho doanh nghiệp;

– Tuân thủ pháp luật, đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính;

– Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ kế toán;

Và các quyền:

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối hợp thực hiện các công việc có liên quan;

– Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

– Ông/Bà …….. được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các phòng, ban Công ty và ông/bà …….. chịu trách nhiệm thi hành Quyết đinh này.

Nơi nhận
– Như Điều 3
– Lưu VT.
GIÁM ĐỐC
(Ký và ghi rõ họ tên)      
    ……..  

 

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luậtdoanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình. Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất. Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)