Mẫu Lý lịch khoa học của chuyên gia giám định cổ vật

17/08/2021 | 437

[tdn]
————
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-               
ngày              tháng              năm             

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CHUYÊN GIA GIÁM ĐỊNH CỔ VẬT

1. Thông tin cá nhân:

– Họ và tên:              ;Năm sinh:              ;Giới tính:             

– Giấy CMND hoặc Mã số định danh cá nhân: Số               ; 

Ngày cấp               /              /               nơi cấp             

– Địa chỉ:              

– Điện thoại:               ; Fax:               ; E-mail:             

2. Học hàm, học vị:

– Học hàm (giáo sư, phó giáo sư):              

– Học vị: (tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân,  )              

3. Quá trình công tác:

– Từ năm              đến năm              (làm việc ở đâu)             

– Từ năm              đến năm              (làm việc ở đâu)              

4. Kinh nghiệm chuyên môn về giám định cổ vật:

a) Kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giám định cổ vật:

b) Một số công trình/dự án đã thực hiện liên quan đến giám định cổ vật:

5. Cam kết:

– Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung khai;

– Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh và các quy định pháp luật khác có liên quan.

  ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KINH DOANH
GIÁM ĐỊNH CỔ VẬT
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ, tên,
chức vụ người ký)
              ngày              tháng              năm              
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luậtdoanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)