Mẫu Hợp đồng thuê kho

30/07/2021 | 189

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———

HỢP ĐỒNG THUÊ KHO

Số:              

– Căn cứ Bộ Luật Dân sự số: 91/2015/QH13 ban hành ngày 24/11/2015 và có hiệu lực ngày 01/01/2017;

– Căn cứ Luật Thương mại số: 36/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005 và có hiệu lực ngày 01/01/2006;

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên;

Hôm nay ngày               tháng               năm               , tại               chúng tôi gồm có:

I. Đại diện bên A (bên cho thuê):

              (tên doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cho thuê)

Địa chỉ:              

(địa chỉ thường trú đối với cá nhân, hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với doanh nghiệp/tổ chức)

Mã số doanh nghiệp:               do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư               cấp ngày:               (đối với doanh nghiệp)

Quyết định thành lập số:               do               cấp ngày:              

(đối với tổ chức)

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:               do               cấp ngày:              

(đối với cá nhân)

Điện thoại:              Fax:              
Tài khoản số:              Tại ngân hàng:              
Đại diện: Ông/Bà              Chức vụ:              

(đối với doanh nghiệp hoặc tổ chức)

II. Đại diện bên B (bên thuê):

[tdn]

Địa chỉ: [tsc]

Mã số doanh nghiệp:               do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư               cấp ngày:               (đối với doanh nghiệp)

Điện thoại:              Fax:              
Tài khoản số:              Tại ngân hàng:              
Đại diện: Ông/Bà              Chức vụ:              

Sau khi bàn bạc hai bên nhất trí, thống nhất như sau:

Điều I: Nội dung công việc.

Bên A đồng ý cho bên B thuê               kho (số lượng) để chứa               .

Cụ thể như sau:

1.1 Tên kho:              

1.2 Diện tích sử dụng:              

1.3 Vị trí của kho:              

1.4 Mục đích sử dụng của bên B:              

1.5 Thời gian thuê:               kể từ ngày Hợp đồng có hiêu lực

Điều II: Giá thuê kho và phương thức thanh toán.

Hai bên thống nhất giá thuê kho theo m2.

2.1- Đơn giá:               thoả thuận.

2.2- Thanh toán:

– Hình thức thanh toán: Bên B thanh toán cho bên A bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

+ Phương thức thanh toán:              

Điều III: Trách nhiệm của các bên:

3.1 Bên A:

– Bảo đảm kho để bên B chứa hàng diện tích               (diện tích kho).

– Tạo điều kiện thuận lợi cho bên B để hàng.

– Bảo đảm điều kiện thuận lợi về mặt thời gian để bên B thực hiện nhập và xuất sản phẩm.

– Bảo đảm điều kiện cho phương tiện của bên B ra, vào nhập – xuất sản phẩm.

– Bảo đảm thời gian cho thuê như quy định tại điều I.

– Phối hợp với bên B tham gia an toàn phòng cháy, chữa cháy, ứng cứu thiên tai và các trường hợp khác xảy ra (nếu có), bảo vệ chung tài sản.

– Chịu trách nhiệm sửa chữa kho khi có hư hỏng do thiên tai gây ra.

3.2 Bên B:

– Sử dụng kho để chứa đồ gổ, bàn ghế , giường, ván sàn của Công ty phù hợp với chức năng của Công ty và được Pháp luật cho phép.

– Yêu cầu bên A có trách nhiệm bảo đảm an toàn.

– Bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động và các yếu tố an toàn khác trong hoạt động kinh doanh.

– Trong hoạt động phải bảo đảm môi trường sinh thái, không được gây ô nhiễm cho kho hàng và các vị trí xung quanh kho hàng.

– Thực hiện đúng các quy định của đơn vị về việc sử dụng kho cũng như nội quy ra vào kho. Không tự ý sửa chữa làm thay đổi các cấu trúc của Kho đã được thiết kế (theo biên bản bàn giao).

– Chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hàng hoá được lưu kho, không lưu trữ những hàng hoá cấm theo quy định của Pháp luật.

– Thanh toán đầy đủ cho bên A theo quy định trong hợp đồng.

– Thanh toán tiền điện nước theo thực tế sử dụng

Điều IV: Thời hạn hợp đồng.

– Hiệu lực của hợp đồng               kể từ ngày               đến ngày               .

– Điều kiện gia hạn: Hợp đồng sẽ được gia hạn (hoặc rút ngắn) theo sự thỏa thuận của hai bên và sự đàm phán, ký kết thỏa thuận phải trước               khi hết hạn hợp đồng.

Khi hết hạn hợp đồng, bên A sẽ ưu tiên cho bên B thuê tiếp nếu bên B có nhu cầu.

Điều V: Chấm dứt hợp đồng.

Hợp đồng sẽ bị chấm dứt trước thời hạn và không còn giá trị khi:

– Hai bên cùng thoả thuận kết thúc hợp đồng trước thời hạn.

– Do quy hoạch của chính quyền. Do cấp trên của bên A điều động cho mục đích Quốc phòng hoặc có sự thay đổi chính sách của Chính phủ, Nhà nước buộc một trong hai bên chấm dứt hợp đồng thì hai bên phải thông báo cho nhau biết trước ít nhất               tính đến thời điểm thanh lý hợp đồng.

– Một trong hai bên vi phạm các điều khoản và điều kiện hợp đồng bất chấp các ý kiến nhắc nhở bằng văn bản của bên kia.

– Một trong hai bên vi phạm nghiêm trọng các điều khoản của hợp đồng dẫn đến gây thiệt hại lớn cho bên kia.

Trường hợp hợp đồng bị chấm dứt trước thời hạn vì những lý do trên thì tiền thuê kho bên B phải trả sẽ tính theo thời gian thực tế mà bên B thuê.

Điều VI: Tranh chấp và trọng tài:

Trường hợp có bất kỳ tranh chấp, yêu sách, tranh cãi nào về hợp đồng này bao gồm cả những vấn đề liên quan đến tính pháp lý, hoặc việc chấm dứt hợp đồng phát sinh trong thời hạn hợp đồng, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc, thảo luận trên tinh thần hợp tác xây dựng, có lý, có tình. Nếu tranh chấp đó vẫn không thể giải quyết được thì sẽ đưa ra               (Tòa án, Trọng tài,…) giải quyết và quyết định của               có giá trị chung thẩm và ràng buộc hai bên;               (các chi phí liên quan đến giải quyết tranh chấp như án phí, tiền thuê luật sư,…) sẽ do bên thua kiện/bên thắng kiện chịu.

Trong thời gian giải quyết tranh chấp tại toà án, cả hai bên vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ và bổn phận quy định trong hợp đồng.

Điều VII: Các điều khoản chung.

Hai bên ký kết hợp đồng cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản và nghĩa vụ của hợp đồng và không đơn phương chấm dứt hợp đồng trong khi hợp đồng còn hiệu lực trừ những trường hợp quy định tại điều 5. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, tất cả những vấn đề phát sinh sẽ được giải quyết trên cơ sở bình đẳng, hợp tác và cùng có lợi.

Mọi sự thay đổi (nếu có) hai bên thống nhất và bổ sung bằng phụ lục hợp đồng do đại diện có thẩm quyền của hai bên ký.

Những vấn đề không được đề cập trong hợp đồng này sẽ được giải quyết căn cứ theo quy định của pháp luật có liên quan.

Hợp đồng được lập thành               bản, mỗi bản               3 tờ, mỗi bên giữ               bản, có giá trị

pháp lý ngang nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu – nếu có)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)