MẪU:  Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

11/04/2021 | 257

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 • Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  —————

                , ngày               tháng               năm

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ
  CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

  Kính gửi:         …

  (Tên cơ quan có thẩm quyền)

  1. Họ và tên:         …

  2. Ngày, tháng, năm sinh:     …

  3. Quốc tịch:              …

  4. Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/CCCD:      …         ngày cấp:          …    nơi cấp              …

  5. Địa chỉ thường trú:  …

  6. Số điện thoại:       …        Địa chỉ Email:         …

  7. Đơn vị công tác:              …

  8. Trình độ chuyên môn: (ghi rõ chuyên ngành, hệ đào tạo)   

  9. Thời gian kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề:      …         năm.

  10. Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp (nếu có):    

  Số Chứng chỉ:        …       ngày cấp        …       nơi cấp:        …

  Lĩnh vực hoạt động xây dựng:              …

  11. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng:

  STT

  Thời gian công tác
  (Từ tháng, năm đến tháng, năm)
  Đơn vị công tác/ Hoạt động độc lập
  (Ghi rõ tên đơn vị, số điện thoại liên hệ)
  Kê khai kinh nghiệm thực hiện công việc tiêu biểu

  Ghi chú

  1     1. Tên Dự án/công trình:

  Nhóm dự án/Cấp công trình:

  Loại công trình:

  Chức danh/Nội dung công việc thực hiện:

  2.

   
  2        

  Đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng với nội dung như sau:

  Lĩnh vực hành nghề:         …      Hạng:              …

   Cấp lần đầu, nâng hạng

   Cấp lại

  Lý do đề nghị cấp lại chứng chỉ:

   Điều chỉnh, bổ sung

   

  Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.

   

   

  NGƯỜI LÀM ĐƠN
  (Ký và ghi rõ họ, tên)

   

  Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
  • Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
  • Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
  • Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

  Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

  Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)