Điều kiện cấp cấp chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng 

29/04/2021 | 207

tt

Cá nhân muốn cấp chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng thì cần đáp ứng các điều kiện sau:

1. Điều kiện chung:

– Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

– Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau:

Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 07 năm trở lên;

Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên;

Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp.

– Đạt yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

2. Điều kiện hành nghề kiểm định xây dựng:

– Cá nhân đảm nhận chức danh chủ trì kiểm định chất lượng, xác định nguyên nhân hư hỏng, thời hạn sử dụng của bộ phận công trình, công trình xây dựng; chủ trì kiểm định để xác định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng như sau:

Điều kiện

Phạm vi hoạt động

Hạng I

Đã có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng hạng I hoặc đã làm chủ trì kiểm định xây dựng của ít nhất 01 công trình từ cấp I hoặc 02 công trình từ cấp II cùng loại trở lên. Được làm chủ trì kiểm định xây dựng tất cả các công trình cùng loại.

Hạng II

Đã có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng hạng II hoặc đã làm chủ trì kiểm định xây dựng của ít nhất 01 công trình từ cấp II hoặc 02 công trình từ cấp III cùng loại trở lên. Được làm chủ trì kiểm định xây dựng công trình từ cấp II trở xuống cùng loại.

Hạng III

Đã có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng hạng III hoặc đã tham gia kiểm định xây dựng của ít nhất 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình từ cấp IV cùng loại trở lên. Được làm chủ trì kiểm định xây dựng công trình cấp III, cấp IV cùng loại.

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề bao gồm các tài liệu sau:

– Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (theo mẫu tại Phụ lục I Nghị định 100/2018/NĐ-CP) kèm theo ảnh màu cỡ 4 x 6 cm có nền màu trắng chân dung của người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng;

– Văn bằng do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp phù hợp với loại, hạng chứng chỉ đề nghị cấp.

Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, phải là bản được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định và phải có bản dịch sang tiếng Việt được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Các quyết định phân công công việc (giao nhiệm vụ) của tổ chức cho cá nhân hoặc văn bản xác nhận của đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư về các công việc tiêu biểu mà cá nhân đã hoàn thành theo nội dung kê khai. Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận.

– Giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với trường hợp cá nhân là người nước ngoài.

– Kết quả sát hạch đạt yêu cầu trong trường hợp đã sát hạch trước ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Các tài liệu nêu trên (trừ đơn đề nghị và kết quả sát hạch) phải là bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu.

Nơi nộp hồ sơ: Cá nhân gửi hồ sơ qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề.

Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề:

– Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng: cấp chứng chỉ hành nghề hạng I.

– Sở Xây dựng: cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III.

– Tổ chức xã hội – nghề nghiệp quy định tại Điều 56c Nghị định 100/2018/NĐ-CP: cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III cho cá nhân là hội viên, thành viên của mình.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

CĂN CỨ PHÁP LÝ:

 •  Khoản 5 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
 •  khoản 10 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
 •  Khoản 14 và 17, Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
 •  Khoản 4, Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
BIỂU MẪU:

 •  Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  —————

                , ngày               tháng               năm

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ
  CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

  Kính gửi:

  (Tên cơ quan có thẩm quyền)

  1. Họ và tên:

  2. Ngày, tháng, năm sinh:

  3. Quốc tịch:

  4. Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/CCCD:               ngày cấp:              nơi cấp

  5. Địa chỉ thường trú:

  6. Số điện thoại:               Địa chỉ Email:

  7. Đơn vị công tác:

  8. Trình độ chuyên môn: (ghi rõ chuyên ngành, hệ đào tạo)

  9. Thời gian kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề:               năm.

  10. Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp (nếu có):

  Số Chứng chỉ:               ngày cấp               nơi cấp:

  Lĩnh vực hoạt động xây dựng:

  11. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng:

  STT Thời gian công tác
  (Từ tháng, năm đến tháng, năm)
  Đơn vị công tác/ Hoạt động độc lập
  (Ghi rõ tên đơn vị, số điện thoại liên hệ)
  Kê khai kinh nghiệm thực hiện công việc tiêu biểu Ghi chú
  1     1. Tên Dự án/công trình:

  Nhóm dự án/Cấp công trình:

  Loại công trình:

  Chức danh/Nội dung công việc thực hiện:

  2.

   
  2        

  Đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng với nội dung như sau:

  Lĩnh vực hành nghề:               Hạng:

   Cấp lần đầu, nâng hạng

   Cấp lại

  Lý do đề nghị cấp lại chứng chỉ:

   Điều chỉnh, bổ sung

   

  Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.

   

    NGƯỜI LÀM ĐƠN
  (Ký và ghi rõ họ, tên)

   

  Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
  • Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
  • Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
  • Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

  Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

  Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)