Trình tự, thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài năm 2021

19/07/2021 | 506

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là một loại hình kinh tế tư nhân, có yếu tố đặc biệt (Vốn góp của doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài góp. Chiếm từ 1% đến 100% số vốn điều lệ hoặc vốn pháp định) và được thành lập, hoạt động tuân thủ theo quy định pháp luật Việt Nam và một số công ước, luật pháp quốc tế. Thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài ở Việt Nam phải đáp ứng một số điều kiện riêng quy định trong Luật doanh nghiệp 2020 và Luật đầu tư 2020

Trình tự thành lập doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam gồm:

1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

2. Thủ tục thành lập công ty sau khi cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

3. Thủ tục cấp Giấy phép khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Để tiến hành thành lập doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp. Trình tự thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định trong Luật đầu tư 2021 và cụ thể trong Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

* Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

a. Trình tự thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Bước 1: Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư, hồ sơ bao gồm những nội dung sau:

– Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận.

– Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư:

Đối với cá nhân: Bản sao CMND, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Đối với tổ chức: Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc giấy tờ tương đương xác nhận tư cách pháp lý.

– Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư:

Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của nhà đầu tư,

Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ,

Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty tài chính,

Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư,

Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

– Đề xuất dự án đầu tư:

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư.

Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.

– Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

– Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

– Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Lưu ý: Đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động, nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định trên, trong đó đề xuất dự án đầu tư được thay bằng báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 2: Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ khi dự án đáp ứng các điều kiện sau:

Không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư và điều ước quốc tế về đầu tư;

Có địa điểm thực hiện dự án đầu tư được xác định trên cơ sở bản sao hợp lệ giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc bản sao hợp lệ thỏa thuận thuê địa điểm hoặc văn bản, tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

Dự án đầu tư phù hợp với các quy hoạch

Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương và được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua (nếu có), số lượng lao động sử dụng (nếu có);

Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

b. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

Điều 28, Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho để thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cụ thể:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với những DAĐT ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp cao, khu kinh tế (gọi tắt là khu công nghiệp). DAĐT phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và DAĐT trong khu công nghiệp tại những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tiếp nhận, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với DAĐT phát triển kết cấu hạ tầng; DAĐT thực hiện trong khu công nghiệp.

c. Thời hạn giải quyết hồ sơ:

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi có đủ điều kiện sau:

– Mục tiêu DAĐT không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh;

– DAĐT đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định gồm:

Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ, hình thức đầu tư,

Phạm vi hoạt động đầu tư,

Đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư

Và các điều kiện khác theo luật Việt Nam và điều ước quốc tế về đầu tư.

* Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Trước hết nhà đầu tư phải xin quyết định, chủ trương đầu tư. Tùy thuộc vào loại dự án, quy mô mà nhà đầu tư đăng ký với cơ quan có thẩm quyền tương ứng. Thẩm quyền quyết định ở các cơ quan tương ứng bao gồm: Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh.

Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh:

Số lượng hồ sơ: 04 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ pháp lý theo luật định.

Thời hạn giải quyết: được quy định cụ thể tại Điều 30, Nghị định 118/2015/NĐ-CP tối đa không quá 37 ngày đối với hồ sơ hợp lệ. Thì cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ:

Số lượng hồ sơ: 08 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ theo luật định.

Thời hạn giải quyết: quy định tại Điều 31, Nghị định 118/2015/NĐ-CP tối đa không quá 70 ngày đối với hồ sơ hợp lệ. Thì cơ quan đăng ký đầu tư có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp vốn nước ngoài

Ngay sau khi nhận được Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư phải thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài theo quy định Luật doanh nghiệp 2020. Về cơ bản, các bước trình tự thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng giống với thành lập doanh nghiệp trong nước. Các nhà đầu tư lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp, soạn hồ sơ tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp để nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền.

– Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Công bố doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử quốc gia

– Khắc dấu công ty có vốn đầu tư nước ngoài

– Thông báo mẫu dấu

– Đăng ký mã thuế, chữ ký số.

Luật Doanh nghiệp quy định thời gian thực hiện các thủ tục trên từ 05 đến 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được Giấy chứng nhận đầu tư.

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh

Sau khi thực hiện hoạt động thành lập doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, tùy từng hoạt động kinh doanh mà doanh nghiệp cần tiến hành thêm bước xin giấy phép kinh doanh.

Giấy phép kinh doanh được cấp cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các hoạt động sau:

Thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa

Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn hàng hóa là dầu mỡ bôi trơn hoặc máy móc, thiết bị, hàng hóa có sử dụng dầu, mỡ bôi trơn loại đặc thù.

Cung cấp dịch vụ logistics; trừ các phân ngành dịch vụ logistics mà Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Cho thuê hàng hóa, không bao gồm cho thuê tài chính; trừ cho thuê trang thiết bị xây dựng có người vận hành.

Cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại, không bao gồm dịch vụ quảng cáo.

Cung cấp dịch vụ trung gian thương mại.

Cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

Cung cấp dịch vụ tổ chức đấu thầu hàng hóa, dịch vụ.

Hồ sơ giấy tờ xin Giấy phép kinh doanh gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;

– Giải trình đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật, xác nhận kinh nghiệm;

– Bản thuyết minh năng lực tài chính có xác nhận chứng thực của ngân hàng;

– Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thời hạn giải quyết: từ 25-30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)