NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

06/04/2020 | 575

#Đặc_điểm_của_công_ty_TNHH_1_thành_viên:

– Do một thành viên là tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu;
– Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
– Có tư cách pháp nhân
– Không được quyền phát hành cổ phần (nên hạn chế khả năng huy động vốn. Vậy nên khi doanh nghiệp muốn tăng thêm số vốn thì chủ sở hữu doanh nghiệp phải đủ số vốn muốn tăng thêm. Nếu không thì công ty TNHH 1 TV phải đăng ký chuyển loại hình khi muốn huy động thêm vốn từ thành viên khác hay phát hành cổ phần).

88118494_1917559891711937_6778997301344993280_n

#Tổ_chức_và_quản_lý_công_ty_TNHH_một_thành_viên:
– Công ty TNHH một thành viên do một tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:
+ Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và kiểm soát viên
+ Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc tổng Giám đốc và Kiểm soát viên
– Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu có Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Chủ tịch công ty có thểm kiêm nhiệm hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc tổng Giám đốc. Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với chủ tịch công ty.

+ Hội đồng thành viên:
Thành viên Hội đồng thành viên do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm gồm từ 03 đến 07 thành viên với nhiệm kỳ không quá 05 năm. Hội đồng thành viên nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2014 và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Quyền, nghĩa vụ và quan hệ làm việc của Hội đồng thành viên đối với chủ sở hữu công ty được thực hiện theo quy định tại Điều kệ công ty và pháp luật có liên quan.
Thẩm quyền, cách thức triệu tập họp Hội đồng thành viên áp dụng theo quy định tại Điều 58 Luật doanh nghiệp năm 2014. Cuộc họp của Hội đồng thành viên được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên dự họp. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì mỗi thành viên có một phiếu biểu quyết có giá trị như nhau. Hội đồng thành viên có thể thông qua quyết định theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Nghị quyết của hội đồng thành viên được thông qua khi có hơn một nửa số thành viên dự họp tán thành. Việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty, tổ chức lại công ty, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty phải được ít nhất ba phần tư số thành viên dự họp tán thành. Nghị quyết của Hội đồng thành viên có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ ngày ghi tại nghị quyết đó, trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định khác. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản, có thể được ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.

+ Chủ tịch hội đồng thành viên:
Do chủ sở hữu bổ nhiệm hoặc do các thành viên Hội đồng thành viên bầu theo nguyên tắc quá bán, theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp điều lệ công ty không có quy định khác, thì nhiệm kỳ, quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên áp dụng theo quy định tại điều 57 Luật doanh nghiệp năm 2014 và quy định có liên quan của Luật này.

+ Chủ tịch công ty:
Là do chủ sở hữu bổ nhiệm. Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; Nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc tổng Giám đốc; Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2014, pháp luật có liên quan và điều lệ công ty. Quyết định của chủ tịch công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty có hiệu lực kể từ ngày được chủ sở hữu công ty phê duyệt, trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định khác.

+ Giám đốc, Tổng Giám đốc:
Hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc tổng giám đốc với nhiệm kỳ không quá 5 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. Chủ tịch hội đồng thành viên hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty có thể kiêm giám đốc hoặc Tổng Giám đốc trừ trường hợp pháp luật, điều lệ công ty có quy định khác.

+ Kiểm soát viên:
Chủ sở hữu công ty quyết định số lượng kiểm soát viên, bổ nhiệm Kiểm soát viên với nhiệm kỳ không quá 5 năm và việc thành lập Ban Kiểm soát. Kiểm soát viên chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.
Kiểm soát viên có các quyền và nghĩa vụ như sau:
a. Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty và Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữa, trong quản ký điều hành công việc kinh doanh của công ty.
b. Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá tác động quản lý và các báo cáo khác trước khi trình chủ sở hữu công ty hoặc các cơ quan quản lý nhà nước liên quan, trình chủ sở hữu công ty báo cáo thẩm định.
c. Kiến nghị chủ sở hữu các giải pháp sửa đổi bổ sung, cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành công việc hàng ngày của công ty.
d. Xem xét bất cứ hồ sơ, tài liệu nào của công ty tại trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty. Thành viên hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, giám đốc hoặc tổng Giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về thực hiện quyền chủ sở hữu, về quản lý , điều hành hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của kiểm soát viên.
V. Tham dự và thảo luận tại các cuộc họp hội đồng thành viên và các cuộc họp khác trong công ty
g. Quyền và nghĩa vụ khác quy định tại điều lệ công ty hoặc theo yêu cầu, quyết định của chủ sở hữu.

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Bước 1: Chuẩn bị bộ hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 TV.
Gồm:
1. Điều lệ công ty.
2. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
3. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu có)
4. Bản sao công chứng không quá 03 tháng CMND hoặc hộ chiếu hoặc căn cước công dân còn hiệu lực của chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật và người được ủy quyền nộp hồ sơ.
Ngoài ra, chuẩn bị thêm Mục lục hồ sơ, Bìa hồ sơ.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lên Phòng Đăng ký kinh doanh, (Sở Kế hoạch đầu tư).
Trong Thời gian: 03 ngày làm việc (kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ). Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả đăng ký thành lập công ty TNHH 1TV.

Bước 4: Công bố nội dung đăng ký Doanh nghiệp
Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

Bước 5: Khắc con dấu tròn của doanh nghiệp
Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. và Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây: Tên doanh nghiệp; Mã số doanh nghiệp.

Bước 6: Thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh
Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

Thời gian hoàn thành thủ tục
Thời gian hoàn thành thủ tục thành lập công ty TNHH 1 TV là từ 1 – 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ

 

—————————–
Trên đây là những chia sẻ của Tư_vấn_Lợi_Thế về thủ tục thành lập công ty TNHH 1 TV. Hy vọng những thông tin trên có thề giúp bạn biết thêm các thông tin pháp lý luật liên quan khi doanh nghiệp có yêu cầu thực hiện. Khi có thắc mắc gì về dịch vụ thành lập doanh nghiệp, dịch vụ thuế ,hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline 0987.860.038 hoặc truy cập https://www.facebook.com/tuvanluatdoanhnghieploithe để nhận được sự giúp đỡ từ chúng tôi.