Những điều cần biết về cải cách tiền lương trong năm 2024

01/12/2023 | 206

Từ ngày 1/7/2024, sẽ thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương. Theo đó, sẽ bỏ mức lương cơ sở, hệ số lương, xây dựng 5 bảng lương mới…

     1. Từ 1/7/2024:

     – Thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.

     – Kinh phí: Từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước.

     – Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

     2. Đối với các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước của Trung ương đang thực hiện các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù:

     – Từ 1/1/2024 đến 30/6/2024: 

     + Mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng theo cơ chế đặc thù, không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng tháng 12/2023 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương ngạch, bậc khi nâng ngạch, nâng bậc năm 2024).

     + Trường hợp tính theo nguyên tắc trên: Nếu mức tiền lương và thu nhập tăng thêm năm 2024 theo cơ chế đặc thù thấp hơn mức tiền lương theo quy định chung thì chỉ thực hiện chế độ tiền lương theo quy định chung để bảo đảm quyền lợi cho người lao động.     

3. Từ 1/7/2024:

     – Bãi bỏ tất cả các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất.

     – Không tiếp tục áp dụng cơ chế đặc thù hiện hành đối với phần kinh phí thường xuyên theo cơ chế quản lý tài chính đặc thù (chi hoạt động, tăng cường năng lực, hiện đại hóa, đảm bảo hoạt động chuyên môn,…) của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước.

     – Chính phủ tổ chức thực hiện và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 8.

     – Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định. Cho phép tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính số tăng thu ngân sách địa phương dành để cải cách tiền lương như quy định tại khoản 2 Điều 3 của Nghị quyết số 34/2021/QH15.

     4. Cải cách chính sách tiền lương sẽ:

     – Bỏ mức lương cơ sở, hệ số lương

     – Xây dựng 5 bảng lương mới gồm:

     + Bảng lương chức vụ

     + Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ

     + Bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an

     + Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an

     +Bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an.

     – Thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm:

      + Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng ≈ 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp)

     – Xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành

     – Chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng

     – Mức lương thấp nhất của khu vực công = Mức lương thấp nhất bình quân vùng của khu vực doanh nghiệp.

      5 lần cải cách chính sách tiền lương: 1960, 1985, 1993, 2003,2024.

     * Dự kiến:

     + Tổng nguồn ngân sách Trung ương dành để thực hiện cải cách tiền lương ≈ 132.000 tỷ đồng

     + Nguồn tích lũy của ngân sách địa phương: > 430.000 tỷ đồng

     + Tổng nhu cầu kinh phí tăng thêm từ ngân sách trong giai đoạn 2024-2026: > hơn 499.000 tỷ đồng.

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)