Nguyên tắc chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ MỚI

04/08/2023 | 3200

Điều 21, Quyết định 44/QĐ-VSD ngày 03/7/2023 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã nêu rõ nguyên tắc chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ như sau:

Việc chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã đăng ký tại VSDC phải tuân thủ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP, Nghị định số 08/2023/NĐ-CP, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (sau đây gọi tắt là Nghị định số 155/2020/NĐ-CP), Thông tư số 30/2023/TT-BTC, các quy định pháp luật có liên quan và quy chế này.

Trong hồ sơ chuyển quyền sở hữu trái phiếu gửi VSDC, thành viên lưu ký bên nhận chuyển quyền sở hữu mở tài khoản phải có văn bản cam kết chịu trách nhiệm xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật, đảm bảo nhà đầu tư thuộc đúng đối tượng theo quy định tại khoản 6, khoản 13 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP và khoản 1 Điều 3 Nghị định số 08/2023/NĐ-CP trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài, quyết định của cơ quan thi hành án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

VSDC thực hiện chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã đăng ký tại VSDC theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP và Điều 9 Thông tư số 30/2023/TT-BTC; các trường hợp chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phát hành trước thời điểm Nghị định số 153/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành còn dư nợ, đã đăng ký trái phiếu tại VSDC và chưa thực hiện đăng ký giao dịch tại HNX.

Bên cạnh đó, về nguyên tắc đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, theo Quyết định 44/QĐ-VSD tổ chức phát hành phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phải đăng ký trái phiếu tại VSDC trong thời hạn quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Nghị định số 65/2022/NĐ-CP).

Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đăng ký tại VSDC là trái phiếu có mệnh giá theo quy định pháp luật.

Tổ chức phát hành làm thủ tục đăng ký trái phiếu trực tiếp với VSDC hoặc thông qua công ty chứng khoán.

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luậtdoanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)