Mẫu giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

16/02/2022 | 572
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ……./LĐTBXH-GP 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG

DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Cấp ngày … tháng … năm …1

Điều chỉnh thông tin lần thứ … ngày … tháng … năm…

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 13 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số …/2021/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

Theo đề nghị của ………… và Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy phép đối với

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt……………………………………………………………….

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài ……………………………………………………..

Tên doanh nghiệp viết tắt …………………………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp: …………….. đăng ký lần đầu ngày … tháng … năm …; nơi cấp ……

…………………………………………………………………………………………………………………..

Người đại diện theo pháp luật trong hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: Ông/Bà ………………………………………………………………………………

Điều 2. Địa điểm hoạt động

1. Trụ sở chính:

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………….. Email: ……………………………………………………..

2. Cơ sở vật chất để giáo dục định hướng:

Địa chỉ:            

Điện thoại: ………………………….. Email: ……………………………………

3. Địa chỉ trang thông tin điện tử:          

Điều 3. Nghĩa vụ của doanh nghiệp

1. Duy trì các điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong suốt quá trình hoạt động.

2. Thực hiện đầy đủ quy định pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Điều 4. Hiệu lực

Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giấy phép này được lập thành 03 bản gốc, 01 bản cấp cho doanh nghiệp, 01 bản lưu tại Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và 01 bản lưu tại Cục Quản lý lao động ngoài nước.

 BỘ TRƯỞNG
(Hoặc người được ủy quyền)

_____________________

1 Được đổi từ Giấy phép số …………/LĐTBXH-GP cấp ngày ……….. thay đổi lần thứ …. ngày …… theo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11.

2 Ghi bằng chữ in hoa.