Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

25/08/2021 | 196

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Kính gửi: Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

1. Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in hoa):              

Tên giao dịch (nếu có):              

Tên viết tắt (nếu có):              

2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:                do:               cấp ngày               tháng               năm               , đăng ký thay đổi lần thứ               ngày               tháng               năm              

3. Địa chỉ trụ sở chính:              

Điện thoại:              Fax:              
Website:              Email:              

4. Họ tên người đại diện theo pháp luật:              

Giới tính:             Chức danh:              
Sinh ngày:               /              /             Dân tộc:              Quốc tịch:              

Số thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu:             

Ngày cấp:               /               /               Nơi cấp:              

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:              

Chỗ ở hiện tại:              

5. Địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao:              

6. Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp               để kinh doanh hoạt động thể thao               (ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) theo quy định tại Nghị định số               /2019/NĐ-CP ngày … tháng …. năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

7. Cam kết:

– Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động thể thao;

– Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao./.

                ngày               tháng               năm              
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luậtdoanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)