ĐIỀU KIỆN VÀ THỜI HẠN TẠM NGỪNG KINH DOANH

03/04/2020 | 364

 Cần đáp ứng điều kiện gì khi tạm ngừng hoạt động kinh doanh?
 Thời gian tạm ngừng kinh doanh tối đa là bao lâu?

Theo Luật Doanh nghiệp 2014 số hiệu 68/2014/QH13 của Quốc hội ban hành có hiệu lực ngày 01/07/2015 và Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp của Chính phủ ban hành có hiệu lực ngày 01/11/2015

 

QUYỀN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ TẠM NGỪNG KINH DOANH
1. Phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.
2. Thời hạn thông báo chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh.
THỜI HẠN TẠM NGỪNG KINH DOANH
Không được quá một năm.
Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh.
Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

Xem thêm bài: Hướng dẫn chi tiết thủ tục tạm ngừng kinh doanh năm 2020.

Một số điều nên biết về tạm ngừng kinh doanh và giải thể công ty