Điều kiện  cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của Doanh nghiệp sản xuất phim

04/05/2021 | 230
pp

Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của Doanh nghiệp sản xuất phim:

– Có vốn pháp định là 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng), được xác định bằng một trong các văn bản sau:

+ Quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một hoặc hai thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức;

+ Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên;

+ Bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh và đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mà chủ sở hữu là cá nhân;

– Giám đốc hoặc tổng giám đốc phải:

+ Có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp;

+ Có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong hoạt động điện ảnh.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim (Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 11/2011/TT-BVHTTDL);

2. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan,  tổ chức có thẩm quyền;

3. Lý lịch của người được đề nghị là Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp sản xuất phim có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền

Chú ý: Việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của Luật doanh nghiệp sản xuất phim là phải có đủ vốn pháp định của chính phủ và giám đốc hoặc tổng giám đốc là công dân và thường trú Việt Nam. Ngoài ra nếu doanh nghiệp sẩn xuất phim hoạt động trước ngày 01/01/2007 phải làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trong thời hạn 1 năm.

thời hạn giải quyết: Trong 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ bộ văn hóa thể thao du lịch sẽ cấp giấy chứng nhận, trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Bộ văn hóa thể thao du lịch sẽ thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nơi nộp hồ sơ: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

– Đối với số vốn được góp bằng tiền phải có xác nhận của ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập. Số tiền ký quỹ phải bằng số vốn góp bằng tiền của các thành viên sáng lập và chỉ được giải tỏa sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Đối với số vốn được góp bằng tài sản thì phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

– Đối với doanh nghiệp đang hoạt động có nhu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh sản xuất phim thì phải có văn bản xác nhận của cơ quan kiểm toán độc lập về số vốn hiện có của doanh nghiệp được đưa vào góp vốn thể hiện trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất bảo đảm lớn hơn hoặc bằng 1.000.000.000 đồng (một tỷ VNĐ);

– Doanh nghiệp sản xuất phim phải được cấp giấy phép hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức, cá nhân nước ngoài trong những trường hợp sau:

+ Hợp tác, liên doanh với tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài để sản xuất phim;

+ Hợp tác, liên doanh với tổ chức, cá nhân nước ngoài để sản xuất phim;

+ Cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài;

CĂN CỨ PHÁP LÝ:2

 •  Điều 14 Luật Điện ảnh 2006
 •  Điều 15 Luật Điện ảnh 2006
 •  Điều 18 Luật Điện ảnh 2006
 •  Điều 11 Nghị định 54/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật điện ảnh 62/2006/QH11 và luật sửa đổi 31/2009/QH12
 •  Điều 20 Nghị định 54/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật điện ảnh 62/2006/QH11 và luật sửa đổi 31/2009/QH12
 •  Khoản 2, 3 Điều 1 Luật Điện ảnh sửa đổi 2009
 •  Điều 2 Luật Điện ảnh sửa đổi 2009
 •  Điều 3 Nghị định 142/2018/NĐ-CP sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BIỂU MẪU:

 •  Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim 
  [tdn]
  ——–

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————-

   

                , ngày              tháng              năm

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
  ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH SẢN XUẤT PHIM

   Kính gửi: Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

   

  Căn cứ Luật Điện ảnh ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18/6/2009;

  Căn cứ Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18/6/2009;

  [tdn] đề nghị Cục Điện ảnh cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim theo quy định của Luật Điện ảnh và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh.

   

  Phần 1. Thông tin về doanh nghiệp

  1. Tên Doanh nghiệp: [tdn]

  (Tên ghi đầy đủ, bằng chữ viết hoa)

  Tên giao dịch:

  Tên viết tắt: [tdnvt]

  (bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài – nếu có)

  2. Điạ điểm, trụ sở chính, chi nhánh và tài khoản giao dịch

   

   

  Điện thoại:              Fax:

  Email:

  3. Tên và địa chỉ liên lạc của Giám đốc (Người đại diện theo pháp luật)

  Họ và tên: [ddpl]

  Ngày tháng năm sinh:              Dân tộc:              Quốc tịch:

  Hộ khẩu thường trú:

  Chỗ ở hiện nay:

  Số chứng minh nhân dân (Hộ chiếu):              Ngày cấp:              ;

  Nơi cấp:

   

  Phần 2. Nội dung xin cấp Giấy chứng nhận

  – Mục đích:

   

   

  – Phạm vi hoạt động:

   

   

   

  Phần 3. Chúng tôi cam kết

  Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và tính chính xác của nội dung đơn, hồ sơ kèm theo và cam kết sẽ thông báo ngay cho Cục Điện ảnh về bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến nội dung đơn và hồ sơ phát sinh trong thời gian Cục Điện ảnh đang xem xét.

  Đã đọc các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc thành lập, tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp sản xuất phim và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định tại các văn bản nêu trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm./.

   

   

  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
  CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ

  (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

  [ddpl]

  Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
  • Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
  • Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
  • Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

  Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

  Hotline: 0987.860.038 (zalo/facebook, Ms Thắm)