Thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc tách doanh nghiệp tại Hưng Yên

29/06/2020 | 1345

gd

Cách thức thực hiện Doanh nghiệp trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi

doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng

điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện – Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua nghị quyết tách

công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Nghị quyết

tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao

động biết.
– Các cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ

nhiệm Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký

doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
– Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải

cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao

động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị

tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty

bị tách có thỏa thuận khác.

Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thành phần hồ sơ – Nghị quyết tách công ty;
– Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc tách công ty;
– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ

tương đương khác của công ty bị tách;
– Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần của công ty được tách.

Yêu cầu – điều kiện 1. Có hồ sơ hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ như đã nêu tại Thành phần hồ sơ và

nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật).

2. Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.

Căn cứ pháp lý – Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt

Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
– Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

– Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và

Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;
– Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và

Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
– Thông tư số 130/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp (Thông tư số 130/2017/TT-BTC).

——————————————
Công ty Tư vấn Lợi Thế  đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn ph
áp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn ph
áp luật sở hữu trí tuệ, thuế kế toán.
• Tư vấn ph
áp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.
Hãy liên hệ ngay cho ch
úng tôi để được NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ qua số Hotline: 0987 860 038
Email: hoangtham.ltk@gmail.com