Tư vấn đầu tư

28/03/2018 | 595

Tư vấn đầu tư là việc thực tư vấn, trợ giúp doanh nghiệp các thủ tục pháp lý trong việc thực hiện thủ tục đầu tư, hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh, thực hiện quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; Thực hiện các quy định khuyến khích và ưu đãi đầu tư của nhà nước về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài.