logo

CÁC BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TẠI THÔNG TƯ SỐ 02/2019/TT-BKHĐT NGÀY 8/1/2019 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU THÔNG TƯ SỐ 20/2015/TT HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

01/06/2020
Lượt xem: 197

mmm

Tải về tại đây: _[02.2019.TT.BKHDT]3.Bieumau 

STT Danh mục Ký hiệu
Mẫu văn bản quy định cho doanh nghiệp/hộ kinh doanh
I Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và Danh sách kèm theo
1 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân Phụ lục I-1
2 Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên Phụ lục I-2
3 Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên Phụ lục I-3
4 Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần Phụ lục I-4
5 Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh Phụ lục I-5
6 Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên Phụ lục I-6
7 Danh sách cổ đông sáng lập Phụ lục I-7
8 Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài Phụ lục I-8
9 Danh sách thành viên công ty hợp danh Phụ lục I-9
10 Danh sách người đại diện theo ủy quyền Phụ lục I-10
II Thông báo và các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành
11 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Phụ lục II-1
12 Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật Phụ lục II-2
13 Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân Phụ lục II-3
14 Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên Phụ lục II-4
15 Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp Phụ lục II-5
16 Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân Phụ lục II-6
17 Thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ Phụ lục II-7
18 Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện Phụ lục II-8
19 Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu  của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện Phụ lục II-9
20 Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện Phụ lục II-10
21 Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh Phụ lục II-11
22 Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài Phụ lục II-12
23 Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh Phụ lục II-13
24 Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh Phụ lục II-14
25 Thông báo về việc phản hồi thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp Phụ lục II-15
26

 

Giấy đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp Phụ lục II-16
27 Giấy đề nghị cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Phụ lục II-17
28 Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư Phụ lục II-18
29 Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư Phụ lục II-19
30 Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh Phụ lục II-20
31 Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh Phụ lục II-21
32 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh Phụ lục II-22
33 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài Phụ lục II-23
34 Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp Phụ lục II-24
35 Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp Phụ lục II-25
III Mẫu văn bản quy định cho hộ kinh doanh  
36 Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh Phụ lục III-1
37 Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh Phụ lục III-2
38 Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Phụ lục III-3
39 Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh Phụ lục III-4
40 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Phụ lục III-5
41 Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Phụ lục III-6
Mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh
IV Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh  
42 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân Phụ lục IV-1
43 Giấy chứng nhận đăng ký công ty TNHH một thành viên Phụ lục IV-2
44 Giấy chứng nhận đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên Phụ lục IV-3
45 Giấy chứng nhận đăng ký công ty cổ phần Phụ lục IV-4
46 Giấy chứng nhận đăng ký công ty hợp danh Phụ lục IV-5
47 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện Phụ lục IV-6
48 Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh Phụ lục IV-7
V Thông báo và các văn bản khác của Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh  
49 Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Phụ lục V-1
50 Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh Phụ lục V-2
51 Thông báo về cơ quan thuế quản lý Phụ lục V-3
52 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Phụ lục V-4
53 Thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp Phụ lục V-5
54 Thông báo về việc hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh Phụ lục V-6
55 Thông báo về việc rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp Phụ lục V-7
56 Thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Phụ lục V-8
57 Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh Phụ lục V-9
58 Giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đăng ký tạm ngừng hoạt động Phụ lục V-10
59 Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động trước thời hạn Phụ lục V-11
60 Giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đăng ký hoạt động trở lại trước thời hạn Phụ lục V-12
61 Giấy xác nhận về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân Phụ lục V-13
62 Thông báo ý kiến về việc công ty cổ phần chào bán cổ phần riêng lẻ Phụ lục V-14
63 Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh Phụ lục V-15
64 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Phụ lục V-16
65 Quyết định về việc hủy bỏ quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Phụ lục V-17
66 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh Phụ lục V-18
67 Quyết định về việc hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Phụ lục V-19
68 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh Phụ lục V-20
69 Thông báo về việc doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giải thể Phụ lục V-21
70 Thông báo về việc doanh nghiệp giải thể/chấm dứt tồn tại Phụ lục V-22
71 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh Phụ lục V-23
72 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử Phụ lục V-24
73 Công bố nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp Phụ lục V-25
74 Công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Phụ lục V-26
75 Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (trong các trường hợp khác) Phụ lục V-27
76 Thông báo về việc khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp Phụ lục V-28
77 Thông báo về việc hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đã hợp lệ Phụ lục V-29
VI Mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện  
78 Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Phụ lục VI-1
79 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh Phụ lục VI-2
80 Thông báo về việc vi phạm của hộ kinh doanh thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Phụ lục VI-3
81 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Phụ lục VI-4
82 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh Phụ lục VI-5
83 Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Phụ lục VI-6
84 Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh Phụ lục VI-7
85 Thông báo về việc yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Phụ lục VI-8
86 Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do chuyển địa điểm kinh doanh Phụ lục VI-9
VII Phụ lục khác
87 Danh mục chữ cái và ký hiệu sử dụng trong đặt tên doanh nghiệp/đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp/địa điểm kinh doanh/hộ kinh doanh Phụ lục VII-1
88 Mã cấp tỉnh, cấp huyện sử dụng trong đăng ký hộ kinh doanh Phụ lục VII-2
89 Phông (font) chữ, cỡ chữ, kiểu chữ sử dụng trong các mẫu giấy Phụ lục VII-3

 

Công ty Tư vấn Lợi Thế  đc bit chuyên sâu trên các lĩnh vc sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ, thuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ qua số Hotline: 0987 860 038
Email: hoangtham.ltk@gmail.com

Bài viết liên quan
QUÝ KHÁCH CẦN TƯ VẤN
Tư vấn lợi thế
Quốc lộ 39a, km 17+500, thôn Nghĩa Giang, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.
DỊCH VỤ TRỌNG TÂM
MỚI: Những quy định mới về hộ kinh doanh từ 2021 Hộ kinh doanh không được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020. Tuy nhiên, Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp được ban hành thay thế Nghị định 78/2015/NĐ-CP đã có nhiều quy định mới về hộ kinh doanh từ 2021. Tuvanloithe....
Thủ tục thông báo gia hạn thời gian hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tại Hưng Yên Trình tự thực hiện - Trong thời hạn ít nhất 15 ngày, trước khi quỹ kết thúc thời hạn hoạt động, công ty thực hiện quản lý quỹ thông báo cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt...
Thủ tục thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tại Hưng Yên Thành phần hồ sơ a) Thông báo việc tăng, giảm vốn quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính...
Thủ tục thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tại Hưng Yên Tên thủ tục Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Lĩnh vực Hỗ Trợ Doanh Nghiệp nhỏ Và Vừa Cơ quan thực hiện Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư...
Thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động tại Hưng Yên Hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp: Sổ bảo hiểm xã hội. Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi đã điều trị bệnh nghề nghiệp; trường hợp không điều trị nội trú tại cơ sở...
Thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Hưng Yên Yêu cầu - điều kiện - Người lao động quy định tại Khoản 1 Điều 43 Luật việc làm đang đóng bảo hiểm thất nghiệp. - Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp...
  Chat với chúng tôi trên facebook
Gọi ngay: 0987 860 038